Wybór termometru

Przyrządy przeznaczone do pomiaru temperatury nazywane są termometrami

Jako główne kryterium klasyfikacji tych przyrządów przyjęto zasadę przejmowania ciepła między termometrem a ciałem lub środowiskiem, którego temperaturę się mierzy. Według tego kryterium przyrządy dzielą się na stykowe i bezstykowe. Dalsze podziały typów termometrów oparte są o wykorzystywane własności i ich rozwiązania konstrukcyjne. Poniżej przedstawiono typową klasyfikację przyrządów do pomiaru temperatury.

Grupa przyrządów wykorzystujących zjawisko rozszerzania się objętości, czy też odkształcenia stosowana jest na masową skalę w pomiarach przemysłowych, najczęściej jako na stałe, zabudowane wskaźniki temperatury.

Grupa przyrządów stykowych wykorzystująca zjawiska elektryczne stosowana jest często jako przyrządy przenośne. Popularnie nazywamy je termometrami elektronicznymi (cyfrowymi). W tej grupie przyrządów występują istotne trudności przy wyborze właściwego termometru.

Ważną grupą jest zespół przyrządów bezstykowych. W ostatnich latach następuje gwałtowny wzrost oferowanych pirometrów i kamer termowizyjnych. Są to często przyrządy dedykowane do określonych zastosowań, np. w budownictwie.

Wybór termometrów stykowych - elektrycznych

W przypadku termometrów elektronicznych podstawą dokonania dobrego wyboru jest uwzględnienie kilku podstawowych czynników:

sposób kontaktu czujnika z badanym obiektem (wybór sond pomiarowych)
zakresy pomiarowe, rozdzielczość, dokładność
przeznaczenie (czas pomiaru, rodzaj mediów, ilość punktów pomiarowych, rejestracja wyników)
czynniki zewnętrzne wpływające na dokładność pomiarów (zakłócenia elektromagn., temp. otoczenia)

Dla pomiarów stykowych istotne jest z jakim medium mamy do czynienia. Jeżeli jest to ciecz, powinniśmy wybrać odpowiedni rodzaj czujnika. W większości przypadków nie możemy stosować nieizolowanych galwanicznie końcówek termopar. Również materiał osłonowy czujnika musi być adekwatny do rodzaju cieczy, np. w przypadku substancji żrących należy stosować osłonę ze stali kwasoodpornej.

Pomiary temperatury gazów wymagają by sondy pomiarowe miały małą bezwładność temperaturową. Jeżeli mamy do czynienia z zagrożeniem wybuchu lub zapłonu należy użyć odpowiednie sondy o konstrukcji umożliwiającej takie zastosowanie. Termometry najlepiej umieścić w strefie bezpiecznej.

Przy dużych odległościach między czujnikiem a termometrem należy preferować mierniki temperatury współpracujące z czujnikami typu PT-100 lub PT-1000. Takie rozwiązanie zapewnia w łatwy i tani sposób, eliminację błędów wynikających z zastosowania długich przewodów pomiarowych.

Sposób kontaktu czujnika z obiektem ma istotne znaczenie na wielkość błędów pomiarowych. Przyłożenie czujnika do obiektu często powoduje zmianę rozkładu pola temperatury w otoczeniu tego miejsca. Brak idealnego styku sondy z badanym przedmiotem to następne źródło błędów. W wielu przypadkach świetnym rozwiązaniem jest stosowanie sondy z elastycznym czołem zapewniającym dobry kontakt i małą bezwładność temperaturową. Niestety tego typu konstrukcje sond są dostępne jedynie w wersji termoparowej i należy to uwzględnić przy wyborze termometru.

Właściwy dobór termometrów cyfrowych o odpowiednim zakresie pomiarowym jest ściśle związany z oczekiwaną dokładnością i rozdzielczością. To zagadnienie zostało szerzej dokładnie opisane tutaj. Dodatkowe funkcje pomiarowe przyrządów mają istotne znaczenie podczas wykonywania pomiarów. Część mierników pozwala mierzyć i rejestrować temperaturę w kilku miejscach. Próbkowanie może odbywać się z dużą częstotliwością. Dzięki temu możemy dokonać zapisu szybkich zmian temperatury.

Czujniki dotykowe o małej bezwładności temperaturowej

Termometry przenośne

Przenośne termometry najczęściej wyposażone są w zasilanie bateryjne. Jest to niezwykle korzystne z punktu widzenia eliminacji błędów pomiarowych. Przewody pomiarowe, same przyrządy są narażone na wpływ zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Zasilanie mierników przy użyciu zasilaczy sieciowych potęguje ten wpływ. Jeżeli czasy pomiarów temperatury są w miarę krótkie (kilka- kilkanaście godzin) wystarczy stosować termometry wyposażone w dobrej jakości baterie. Jeżeli mamy zamiar wykonywać pomiary w dłuższym czasie, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie termometrów, które mają możliwość zaprogramowania czasu załączania zasilania. Przykładem takiego typu miernika jest termometr YC RTD-126c.

Jeżeli chcemy rejestrować pomiary temperatury w bardzo długim czasie (miesiąc, rok) najlepiej użyć rejestratora temperatury z zasilaniem bateryjnym. Konstrukcja takich rejestratorów pozwala mierzyć, wyświetlać i rejestrować w pamięci wewnętrznej dużą ilość wyników w długim czasie. Można ustawić również częstotliwość wykonywania pomiarów. Praktycznym przykładem tego typu rejestratorów są rejestratory TM-305U, TM-306U oraz R2-612.

Copyright © 2013-2015 by pomiarytemperatury.pl